31112.74
-0.20% -62.41
21. 21:39:33 FXCM
Range: 31081.28 / 31196.61
3845.44
-0.26% -10.11
21. 21:39:33 FXCM
Range: 3840.91 / 3857.98
30750.00
-0.26% -80.00
21. 21:39:29 NetDania
Range: 28958.29 / 30879.00
3623.20
-0.25% -9.19
21. 15:59:55 FXCM
Range: 3606.85 / 3647.31
3598.22
-0.64% -23.04
21. 21:24:33 Shanghai SE
Range: 3597.37 / 3616.54

Calendar

Fri, Jan 22, 2021
Medium
Fcst: -3.3%
Prev: -2.6%
Medium
Fcst: 4.1%
Prev: 5.6%
Medium
Fcst: 2.8%
Prev: 2.4%
Medium
Prev: -3.8%
Medium
Fcst: 27.3B
Prev: 30.84B
Medium
Fcst: 50.1
Prev: 51.1
Medium
Fcst: 40
Prev: 49.1
Medium
Fcst: 50.4
Prev: 52
Medium
Fcst: 44
Prev: 47
Medium
Fcst: 56.4
Prev: 58.3
Medium
Fcst: 41.9
Prev: 46.4
Medium
Fcst: 53
Prev: 55.2
Medium
Fcst: 45.8
Prev: 49.1
Medium
Fcst: 0.2%
Prev: 1%
Medium
Fcst: 0.2%
Prev: 0.4%
Medium
Fcst: 55.7
Prev: 57.1
Medium
Fcst: 55.9
Prev: 54.8
Medium
Prev: 55.3
Medium
Fcst: 6.53M
Prev: 6.69M
Medium
Fcst: -1%
Prev: -2.5%
Share on,